Na podlagi 33. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 8. člena Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija, 33. člena Statuta ZD Idrija in sklepa sprejetega na 5. redni seji sveta zavoda, dne 8. 10. 2020, Svet zavoda Zdravstveni dom Idrija, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja Zdravstvenega doma Idrija (m/ž), za 4-letno mandatno obdobje

 Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:

 1. da ima univerzitetno izobrazbo ali 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe ustrezne zdravstvene, ekonomske, pravne ali družboslovne smeri,
 2. da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na odgovornih delovnih mestih,
 3. da izkazuje organizacijske, poslovodne in strokovne sposobnosti,
 4. da ima aktivno znanje slovenskega jezika,
 5. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti z nepogojno kaznijo več kot šest mesecev zapora,
 6. da predloži program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Kandidati morajo k prijavi priložiti:

 • dokazila o izobrazbi,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 • dokazilo o nekaznovanosti,
 • program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje 2020 – 2024,
 • kandidati morajo priložiti kontakt (e-naslov in/ali telefonsko številko, na kateri bodo dosegljivi).

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev do vključno 4. 11. 2020 na naslov: Zdravstveni dom Idrija, Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija, z oznako na ovojnici »Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja«.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od javne objave razpisa.

Svet zavoda Zdravstveni dom Idrija

KategorijaZaposlitveni oglasi

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112